چقدر از زندگی خود راضی هستید؟

به سوالات زیر پاسخ دهید . اگر جواب شما مثبت است “صحیح”
و در غیر این صورت “غلط” را انتخاب کنید.

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید