گوهر خود را هویدا کن ، کمال این است و بس | خویش را در خویش پیدا کن ، کمال این است و بس

09126451356

نمره