کتاب ” ذهن یاغی “

مگه میشه فکری که در سرمان است ، سرنوشت مان را بسازد ؟

 

سرنوشت است >> شوخی نیست >> یعنی کل زندگی و اینده ما

۲۸۰
تومان20,000