کتاب الکترونیکی یا E-Book سرشار از اطلاعات مفیدیه که قابل زندگی کردن هستن و میتونیم با بکارگیریشون عادت های خوب و نهایتا حال خوب بسازیم و تبدیل بشیم به خودِ بهترمون، یعنی هم خودشناسی رو ساپورت کنیم هم خودسازی رو .

کتاب الکترونیکی “گنج درونت رو پیدا کن”

گاهی فکر میکنیم خودمون رو خوب میشناسیم و خودمون رو خوب بلدیم

ولی فقـــــــــــــــــــــــــــــط “فکر میکنیم” !!!

۵۱۵
رایگان!